FBE, Provincie….

Gegevens over aantallen in het wild voorkomende wildsoorten vormen de kern van verantwoord biotoopbeheer. Jagers voeren tweemaal per jaar wildtellingen uit en houden afschotgegevens bij. Ze doen dit door gegevens in te voeren in het Fauna Registratie Systeem (FRS), een realiteit waarmee een jager van nu te maken heeft. De gegevens worden per provincie ingebracht in de database van Provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE's). Landelijke richtlijnen bepalen welke conclusies uit deze gegevens getrokken worden.

Zo wordt het ree afschot bepaald door ontheffingen op het algemene verbod op ree afschot. Ook voor de ganzenjacht en de jacht op de vos gelden dergelijke ontheffingen. Provinciale Staten stelt jaarlijks een Fauna Beheerplan vast met ontheffingen voor beschermde wildsoorten. Naast aantallen van in de natuur voorkomende wildsoorten is een belangrijke reden voor ontheffingen schade aan landbouwgewassen en het voorkomen van verkeersslachtoffers. Tegen besluiten in Fauna Beheerplannen is beroep mogelijk, waarvan anti jachtorganisaties veelvuldig gebruik maken. Van een beroepsprocedure is vervolgens hoger beroep mogelijk, hetgeen regelmatig leidt tot procedures bij de Raad van State.

Jagers worden dus stevig 'op de vingers gekeken' bij het verantwoorden van hun beheer, bestrijding van schade en benutting van het wild door jacht. Daarnaast stellen organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, als eigenaren van hun terreinen, eigen regels over jacht, die er doorgaans op neer komen dat jacht zeer beperkt of verboden wordt.