2016

Predatiedruk weidevogels

Uit het Weide vogelrapport 2015 van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf blijkt dat de predatiedruk op weidevogels in het werkgebied van WBE Beneden de Linde groot is.
In het rapport wordt een beroep gedaan op actief beheer van vossen en andere predatoren door wbe’s uit Weststellingwerf.
Op 2 maart a.s. wordt besproken hoe wij als wbe in de ogen van weidevogel beheerders een rol kunnen spelen bij het in standhouden van de kievit, grutto, wulp en andere weidevogels

Nieuwe website online!

Met trots presenteren wij onze nieuwe Wildbeheereenheid Beneden de Linde website. Na een periode van ontwikkelen en optimaliseren staat sinds 1 januari 2016 onze website online. De website is in een geheel nieuw jasje gestoken en voorzien van een fris design.

Belangrijker nog is de opzet en menustructuur welke de website overzichtelijker maken. Last but not least: De Wildbeheereenheid Beneden de Linde website is geheel responsive, ofwel uitstekend te bekijken op mobiel en tablet.

Bemiddelingscommissie voor onderlinge afdoening van conflicten

Tijdens het overleg met de buur WBE's over een gezamenlijk secretariaat ontstond de gedachte dat het wellicht raadzaam is een dergelijke commissie samen te stellen uit leden van drie WBE's. Een conflict in één WBE kan daardoor voorgelegd worden aan bemiddelaars uit andere WBE's, hetgeen direct duidelijke voordelen heeft.

Voorstel contributieverhoging

Gezien de taken die een WBE in het kader van landelijke ontwikkelingen dient te vervullen is aanpassing van de bestaande contributie redelijkerwijs te overwegen. Het bestuur bereidt een voorstel voor ter bespreking in de eerstkomende ALV van 19 januari.

Procedureverbetering van grenswijzigingen

Grenzen tussen WBE's zijn aan te passen in gezamenlijk overleg tussen WBE's. De afweging van belangen vereist een behoorlijk toezicht om te voorkomen dat eigenbelang daarbij domineert over andere gerechtvaardigde belangen. Het bestuur heeft besloten recent doorgevoerde grenswijzigingen in overleg met de Koninklijke Jagersvereniging (KJV) te heroverwegen en tot voorstellen te komen over het in de komende jaren vereiste toezicht.

Juridische verbetering van statuten

Op uitnodiging van het bestuur hebben twee juristen-jagers zich bereid verklaard tot advisering over een statutaire regeling van de opvolging in jachthuur als een jager met de jacht stopt, bijv. door overlijden. De statuten voorzagen hierin niet of onvoldoende, hetgeen in het recente verleden leidde tot problemen.

Overleg met Staatsbosbeheer over jacht op de vos

Staatsbosbeheer (SBB) is eigenaar van enkele 10-tallen landschapselementen (verwilderde bosjes, ruigten, historische petgaten) in het WBE-gebied. SBB, als tegenstander van jacht, wil de van oudsher bestaande jachthuurcontracten in deze elementen in de komende jaren beëindigen. Overleg met SBB over de schade van de vos voor weidevogels en wildsoorten leidde tot een werkbare variant op dit algemene standpunt, inhoudend dat schadebestrijding door WBE leden met een bestaande jachthuur van SBB toch mogelijk is. De uitvoering van deze afspraak is in voorbereiding. Het doel is de effectiviteit van schadebestrijding als gezamenlijk belang van partijen te vergroten.

Secretariaat

Met twee buur WBE's is overeenstemming bereikt over de aanstelling van een ambtelijk secretaris voor gezamenlijke rekening. Het bestuur is verheugd de heer H. Middeljans per 1 januari 2016 te kunnen verwelkomen. Belangrijk in zijn takenpakket zijn het beheer van deze website, het emailverkeer met de leden, het voor- en nabereiden van vergaderingen, het actualiseren van ledenbestanden en -na begeleiding in de komende maanden- het inbrengen van gegevens in het Fauna Registratie Systeem (FRS).